Component.DesignMode Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy Component element jest obecnie w trybie projektowania.

protected:
 property bool DesignMode { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
protected bool DesignMode { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.DesignMode : bool
Protected ReadOnly Property DesignMode As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

truejeśli element Component jest w trybie projektowania; w przeciwnym razie . false

Atrybuty

Uwagi

Wskaźnik trybu projektowania jest przechowywany w elemecie ISite, dlatego jeśli Component nie ma skojarzonego ISite z nim wskaźnika, wartość tej właściwości to false.

Dotyczy

Zobacz też