Component.Events Właściwość

Definicja

Pobiera listę programów obsługi zdarzeń dołączonych do tego Componentelementu .

protected:
 property System::ComponentModel::EventHandlerList ^ Events { System::ComponentModel::EventHandlerList ^ get(); };
protected System.ComponentModel.EventHandlerList Events { get; }
member this.Events : System.ComponentModel.EventHandlerList
Protected ReadOnly Property Events As EventHandlerList

Wartość właściwości

EventHandlerList

Element EventHandlerList , który udostępnia delegatów dla tego składnika.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat obsługi zdarzeń, zobacz Obsługa i podnoszenie zdarzeń.

Dotyczy

Zobacz też