Udostępnij za pośrednictwem


ValidationAttribute.RequiresValidationContext Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy atrybut wymaga kontekstu weryfikacji.

public:
 virtual property bool RequiresValidationContext { bool get(); };
public virtual bool RequiresValidationContext { get; }
member this.RequiresValidationContext : bool
Public Overridable ReadOnly Property RequiresValidationContext As Boolean

Wartość właściwości

true jeśli atrybut wymaga kontekstu weryfikacji; w przeciwnym razie , false.

Dotyczy