IContainer.Components Właściwość

Definicja

Pobiera wszystkie składniki w elemecie IContainer.

public:
 property System::ComponentModel::ComponentCollection ^ Components { System::ComponentModel::ComponentCollection ^ get(); };
public System.ComponentModel.ComponentCollection Components { get; }
member this.Components : System.ComponentModel.ComponentCollection
Public ReadOnly Property Components As ComponentCollection

Wartość właściwości

ComponentCollection

Kolekcja IComponent obiektów reprezentujących wszystkie składniki w obiekcie IContainer.

Dotyczy