PropertyDescriptor.ComponentType Właściwość

Definicja

Gdy zastąpisz klasę pochodną, pobiera typ składnika, do którego jest powiązana ta właściwość.

public:
 abstract property Type ^ ComponentType { Type ^ get(); };
public abstract Type ComponentType { get; }
member this.ComponentType : Type
Public MustOverride ReadOnly Property ComponentType As Type

Wartość właściwości

Type

Element Type reprezentujący typ składnika, do którego jest powiązana ta właściwość. GetValue(Object) Po wywołaniu metod lub SetValue(Object, Object) określony obiekt może być wystąpieniem tego typu.

Uwagi

Zazwyczaj ta właściwość jest implementowana za pośrednictwem odbicia.

Dotyczy