PropertyDescriptor.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Po zastąpieniu w klasie pochodnej pobiera wartość wskazującą, czy ta właściwość jest tylko do odczytu.

public:
 abstract property bool IsReadOnly { bool get(); };
public abstract bool IsReadOnly { get; }
member this.IsReadOnly : bool
Public MustOverride ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli właściwość jest tylko do odczytu; w przeciwnym razie , false.

Dotyczy

Zobacz też