PropertyDescriptor.PropertyType Właściwość

Definicja

Po przesłonięciu w klasie pochodnej pobiera typ właściwości.

public:
 abstract property Type ^ PropertyType { Type ^ get(); };
public abstract Type PropertyType { get; }
member this.PropertyType : Type
Public MustOverride ReadOnly Property PropertyType As Type

Wartość właściwości

Type

Element Type reprezentujący typ właściwości.

Uwagi

Zazwyczaj ta właściwość jest implementowana za pośrednictwem odbicia.

Dotyczy