IDataRecord.IsDBNull(Int32) Metoda

Definicja

Zwróć, czy określone pole ma wartość null.

public:
 bool IsDBNull(int i);
public bool IsDBNull (int i);
abstract member IsDBNull : int -> bool
Public Function IsDBNull (i As Integer) As Boolean

Parametry

i
Int32

Indeks pola do znalezienia.

Zwraca

Boolean

true jeśli określone pole ma wartość null; w przeciwnym razie , false.

Wyjątki

Przekazany indeks był poza zakresem od 0 do FieldCount.

Uwagi

Wywołaj tę metodę, aby sprawdzić, czy istnieją wartości kolumn null przed wywołaniem typowanych metod get (na przykład GetByte, i GetChartak dalej), aby uniknąć wywoływania błędu.

Dotyczy