OracleTimeSpan.Days Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę całych dni reprezentowanych przez to wystąpienie.

public:
 property int Days { int get(); };
public int Days { get; }
member this.Days : int
Public ReadOnly Property Days As Integer

Wartość właściwości

Int32

Składnik dnia tego wystąpienia.

Dotyczy