DebuggerDisplayAttribute.Name Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia nazwę wyświetlaną w oknach zmiennych debugera.

public:
 property System::String ^ Name { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Name { get; set; }
public string? Name { get; set; }
member this.Name : string with get, set
Public Property Name As String

Wartość właściwości

String

Nazwa wyświetlana w oknach zmiennych debugera.

Przykłady

Poniższy przykład kodu powoduje wyświetlenie nazwy i wartości każdego klucza w oknach zmiennych debugera. Gdy atrybut nie zostanie zastosowany, zostanie wyświetlony typ indeksu i wartości (na przykład : "[0] {KeyValuePairs}"). Po zastosowaniu atrybutu wyświetlana jest nazwa klucza i jego wartości (na przykład jeśli pierwszy klucz to "jeden", a jego wartość to 1, wyświetlany jest: "jeden 1"). Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu podanego DebuggerDisplayAttribute dla klasy.

[DebuggerDisplay("{value}", Name = "{key}")]
ref class KeyValuePairs
{
private:
  IDictionary^ dictionary;
  Object^ key;
  Object^ value;

public:
  KeyValuePairs(IDictionary^ dictionary, Object^ key, Object^ value)
  {
    this->value = value;
    this->key = key;
    this->dictionary = dictionary;
  }
};
[DebuggerDisplay("{value}", Name = "{key}")]
internal class KeyValuePairs
{
  private IDictionary dictionary;
  private object key;
  private object value;

  public KeyValuePairs(IDictionary dictionary, object key, object value)
  {
    this.value = value;
    this.key = key;
    this.dictionary = dictionary;
  }
}
<DebuggerDisplay("{value}", Name := "{key}")> _
Friend Class KeyValuePairs
  Private dictionary As IDictionary
  Private key As Object
  Private value As Object
  
  
  Public Sub New(ByVal dictionary As IDictionary, ByVal key As Object, ByVal value As Object) 
    Me.value = value
    Me.key = key
    Me.dictionary = dictionary

  End Sub
End Class

Uwagi

Wartość może zawierać nawiasy klamrowe ({ i }). Tekst w ramach pary nawiasów klamrowych jest oceniany jako nazwa pola, właściwości lub metody.

Dotyczy