Rectangle.Top Właściwość

Definicja

Pobiera współrzędną y górnej krawędzi tej Rectangle struktury.

public:
 property int Top { int get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public int Top { get; }
public int Top { get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
member this.Top : int
member this.Top : int
Public ReadOnly Property Top As Integer

Wartość właściwości

Int32

Współrzędna y górnej krawędzi tej Rectangle struktury.

Atrybuty

Dotyczy