Exception.Message Właściwość

Definicja

Pobiera komunikat opisujący bieżący wyjątek.

public:
 virtual property System::String ^ Message { System::String ^ get(); };
public virtual string Message { get; }
member this.Message : string
Public Overridable ReadOnly Property Message As String

Wartość właściwości

String

Komunikat o błędzie, który wyjaśnia przyczynę wyjątku lub pusty ciąg ("").

Implementuje

Przykłady

Poniższy przykładowy kod zgłasza wyjątek, a następnie przechwytuje Exception wyjątek i wyświetla komunikat tekstowy wyjątku Message przy użyciu właściwości .

// Example for the Exception::HelpLink, Exception::Source,
// Exception::StackTrace, and Exception::TargetSite properties.
using namespace System;

namespace NDP_UE_CPP
{

  // Derive an exception; the constructor sets the HelpLink and 
  // Source properties.
  public ref class LogTableOverflowException: public Exception
  {
  private:
   static String^ overflowMessage = "The log table has overflowed.";

  public:
   LogTableOverflowException( String^ auxMessage, Exception^ inner )
     : Exception( String::Format( "{0} - {1}", overflowMessage, auxMessage ), inner )
   {
     this->HelpLink = "https://docs.microsoft.com";
     this->Source = "Exception_Class_Samples";
   }

  };

  public ref class LogTable
  {
  public:
   LogTable( int numElements )
   {
     logArea = gcnew array<String^>(numElements);
     elemInUse = 0;
   }


  protected:
   array<String^>^logArea;
   int elemInUse;

  public:

   // The AddRecord method throws a derived exception if 
   // the array bounds exception is caught.
   int AddRecord( String^ newRecord )
   {
     try
     {
      logArea[ elemInUse ] = newRecord;
      return elemInUse++;
     }
     catch ( Exception^ ex ) 
     {
      throw gcnew LogTableOverflowException( String::Format( "Record \"{0}\" was not logged.", newRecord ),ex );
     }

   }

  };


  // Create a log table and force an overflow.
  void ForceOverflow()
  {
   LogTable^ log = gcnew LogTable( 4 );
   try
   {
     for ( int count = 1; ; count++ )
     {
      log->AddRecord( String::Format( "Log record number {0}", count ) );

     }
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( "\nMessage ---\n{0}", ex->Message );
     Console::WriteLine( "\nHelpLink ---\n{0}", ex->HelpLink );
     Console::WriteLine( "\nSource ---\n{0}", ex->Source );
     Console::WriteLine( "\nStackTrace ---\n{0}", ex->StackTrace );
     Console::WriteLine( "\nTargetSite ---\n{0}", ex->TargetSite->ToString() );
   }

  }

}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of \n  Exception::Message, \n"
  "  Exception::HelpLink, \n  Exception::Source, \n"
  "  Exception::StackTrace, and \n  Exception::"
  "TargetSite \ngenerates the following output." );
  NDP_UE_CPP::ForceOverflow();
}

/*
This example of
  Exception::Message,
  Exception::HelpLink,
  Exception::Source,
  Exception::StackTrace, and
  Exception::TargetSite
generates the following output.

Message ---
The log table has overflowed. - Record "Log record number 5" was not logged.

HelpLink ---
https://docs.microsoft.com

Source ---
Exception_Class_Samples

StackTrace ---
  at NDP_UE_CPP.LogTable.AddRecord(String newRecord)
  at NDP_UE_CPP.ForceOverflow()

TargetSite ---
Int32 AddRecord(System.String)
*/
// Example for the Exception.HelpLink, Exception.Source,
// Exception.StackTrace, and Exception.TargetSite properties.
using System;

namespace NDP_UE_CS
{
  // Derive an exception; the constructor sets the HelpLink and
  // Source properties.
  class LogTableOverflowException : Exception
  {
    const string overflowMessage = "The log table has overflowed.";

    public LogTableOverflowException(
      string auxMessage, Exception inner ) :
        base( String.Format( "{0} - {1}",
          overflowMessage, auxMessage ), inner )
    {
      this.HelpLink = "https://docs.microsoft.com";
      this.Source = "Exception_Class_Samples";
    }
  }

  class LogTable
  {
    public LogTable( int numElements )
    {
      logArea = new string[ numElements ];
      elemInUse = 0;
    }

    protected string[ ] logArea;
    protected int    elemInUse;

    // The AddRecord method throws a derived exception if
    // the array bounds exception is caught.
    public  int    AddRecord( string newRecord )
    {
      try
      {
        logArea[ elemInUse ] = newRecord;
        return elemInUse++;
      }
      catch( Exception e )
      {
        throw new LogTableOverflowException(
          String.Format( "Record \"{0}\" was not logged.",
            newRecord ), e );
      }
    }
  }

  class OverflowDemo
  {
    // Create a log table and force an overflow.
    public static void Main()
    {
      LogTable log = new LogTable( 4 );

      Console.WriteLine(
        "This example of \n  Exception.Message, \n" +
        "  Exception.HelpLink, \n  Exception.Source, \n" +
        "  Exception.StackTrace, and \n  Exception." +
        "TargetSite \ngenerates the following output." );

      try
      {
        for( int count = 1; ; count++ )
        {
          log.AddRecord(
            String.Format(
              "Log record number {0}", count ) );
        }
      }
      catch( Exception ex )
      {
        Console.WriteLine( "\nMessage ---\n{0}", ex.Message );
        Console.WriteLine(
          "\nHelpLink ---\n{0}", ex.HelpLink );
        Console.WriteLine( "\nSource ---\n{0}", ex.Source );
        Console.WriteLine(
          "\nStackTrace ---\n{0}", ex.StackTrace );
        Console.WriteLine(
          "\nTargetSite ---\n{0}", ex.TargetSite );
      }
    }
  }
}

/*
This example of
  Exception.Message,
  Exception.HelpLink,
  Exception.Source,
  Exception.StackTrace, and
  Exception.TargetSite
generates the following output.

Message ---
The log table has overflowed. - Record "Log record number 5" was not logged.

HelpLink ---
https://docs.microsoft.com

Source ---
Exception_Class_Samples

StackTrace ---
  at NDP_UE_CS.LogTable.AddRecord(String newRecord)
  at NDP_UE_CS.OverflowDemo.Main()

TargetSite ---
Int32 AddRecord(System.String)
*/
// Example for the Exception.HelpLink, Exception.Source,
// Exception.StackTrace, and Exception.TargetSite properties.
open System
    
let overflowMessage = "The log table has overflowed."

// Derive an exception; the constructor sets the HelpLink and
// Source properties.
type LogTableOverflowException(auxMessage, inner) as this =
  inherit Exception($"%s{overflowMessage} - %s{auxMessage}", inner)

  do
    this.HelpLink <- "https://docs.microsoft.com"
    this.Source <- "Exception_Class_Samples"

type LogTable(numElements) =
  let logArea = Array.zeroCreate<string> numElements
  let mutable elemInUse = 0

  // The AddRecord method throws a derived exception if
  // the array bounds exception is caught.
  member this.AddRecord(newRecord) =
    try
      logArea[elemInUse] <- newRecord
      elemInUse <- elemInUse + 1
      elemInUse - 1 
    with e ->
      raise (LogTableOverflowException($"Record \"{newRecord}\" was not logged.", e) )

// Create a log table and force an overflow.
let log = LogTable 4 

printfn
  """This example of
  Exception.Message, 
  Exception.HelpLink, 
  Exception.Source, 
  Exception.StackTrace, and
  Exception.TargetSite 
  generates the following output."""

try
  for count = 1 to 1000000 do
    log.AddRecord $"Log record number {count}"
    |> ignore
with ex ->
  printfn $"\nMessage ---\n{ex.Message}"
  printfn $"\nHelpLink ---\n{ex.HelpLink}"
  printfn $"\nSource ---\n{ex.Source}"
  printfn $"\nStackTrace ---\n{ex.StackTrace}"
  printfn $"\nTargetSite ---\n{ex.TargetSite}"

// This example of
//  Exception.Message,
//  Exception.HelpLink,
//  Exception.Source,
//  Exception.StackTrace, and
//  Exception.TargetSite
// generates the following output.

// Message ---
// The log table has overflowed. - Record "Log record number 5" was not logged.

// HelpLink ---
// https://docs.microsoft.com

// Source ---
// Exception_Class_Samples

// StackTrace ---
//  at NDP_UE_FS.LogTable.AddRecord(String newRecord)
//  at <StartupCode$fs>.$NDP_UE_FS.main@()

// TargetSite ---
// Int32 AddRecord(System.String)
' Example for the Exception.HelpLink, Exception.Source,
' Exception.StackTrace, and Exception.TargetSite properties.
Namespace NDP_UE_VB

  ' Derive an exception; the constructor sets the HelpLink and 
  ' Source properties.
  Class LogTableOverflowException
    Inherits Exception

    Private Const overflowMessage As String = _
      "The log table has overflowed."
      
    Public Sub New( auxMessage As String, inner As Exception )
      MyBase.New( String.Format( "{0} - {1}", _
        overflowMessage, auxMessage ), inner )

      Me.HelpLink = "https://docs.microsoft.com"
      Me.Source = "Exception_Class_Samples"

    End Sub
  End Class

  Class LogTable
    
    Public Sub New(numElements As Integer)
      logArea = New String(numElements) {}
      elemInUse = 0
    End Sub
      
    Protected logArea() As String
    Protected elemInUse As Integer
      
    ' The AddRecord method throws a derived exception if 
    ' the array bounds exception is caught.
    Public Function AddRecord( newRecord As String ) As Integer

      Try
        Dim curElement as Integer = elemInUse
        logArea( elemInUse ) = newRecord
        elemInUse += 1
        Return curElement

      Catch ex As Exception
        Throw New LogTableOverflowException( _
          String.Format( "Record ""{0}"" was not logged.", _
            newRecord ), ex )
      End Try
    End Function ' AddRecord
  End Class

  Module OverflowDemo
    
    ' Create a log table and force an overflow.
    Sub Main( )
      Dim log As New LogTable( 4 )
       
      Console.WriteLine( "This example of " & vbCrLf & _
        "  Exception.Message, " & vbCrLf & _
        "  Exception.HelpLink, " & vbCrLf & _
        "  Exception.Source, " & vbCrLf & _
        "  Exception.StackTrace, and " & vbCrLf & _
        "  Exception.TargetSite " & vbCrLf & _
        "generates the following output." )
       
      Try
        Dim count As Integer = 0
         
        Do
          log.AddRecord( _
            String.Format( "Log record number {0}", count ) )
          count += 1
        Loop

      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine( vbCrLf & _
          "Message ---" & vbCrLf & ex.Message )
        Console.WriteLine( vbCrLf & _
          "HelpLink ---" & vbCrLf & ex.HelpLink )
        Console.WriteLine( vbCrLf & _
          "Source ---" & vbCrLf & ex.Source )
        Console.WriteLine( vbCrLf & _
          "StackTrace ---" & vbCrLf & ex.StackTrace )
        Console.WriteLine( vbCrLf & "TargetSite ---" & _
          vbCrLf & ex.TargetSite.ToString( ) )
      End Try
    End Sub

  End Module ' OverflowDemo
End Namespace ' NDP_UE_VB

' This example of
'  Exception.Message,
'  Exception.HelpLink,
'  Exception.Source,
'  Exception.StackTrace, and
'  Exception.TargetSite
' generates the following output.
' 
' Message ---
' The log table has overflowed. - Record "Log record number 5" was not logged.
' 
' HelpLink ---
' https://docs.microsoft.com
' 
' Source ---
' Exception_Class_Samples
' 
' StackTrace ---
'  at NDP_UE_VB.LogTable.AddRecord(String newRecord)
'  at NDP_UE_VB.OverflowDemo.Main()
' 
' TargetSite ---
' Int32 AddRecord(System.String)

Uwagi

Komunikaty o błędach są przeznaczone dla dewelopera, który obsługuje wyjątek. Tekst Message właściwości powinien całkowicie opisać błąd, a jeśli to możliwe, powinien również wyjaśnić, jak poprawić błąd. Programy obsługi wyjątków najwyższego poziomu mogą wyświetlać komunikat dla użytkowników końcowych, dlatego należy upewnić się, że jest on gramatyczny poprawny i że każde zdanie komunikatu kończy się kropką. Nie używaj znaków zapytania ani wykrzykników. Jeśli aplikacja używa zlokalizowanych komunikatów o wyjątkach, upewnij się, że są one dokładnie przetłumaczone.

Ważne

Nie ujawniaj poufnych informacji w komunikatach o wyjątkach bez sprawdzania odpowiednich uprawnień.

Wartość Message właściwości jest uwzględniana w informacjach zwracanych przez ToString. Właściwość Message jest ustawiana tylko podczas tworzenia Exceptionobiektu . Jeśli żaden komunikat nie został dostarczony do konstruktora dla bieżącego wystąpienia, system dostarcza domyślny komunikat sformatowany przy użyciu bieżącej kultury systemu.

środowisko wykonawcze systemu Windows i .NET Framework 4.5.1

Począwszy od .NET Framework 4.5.1 i Windows 8.1, ulepszono wierność komunikatów o błędach z wyjątków propagowanych z typów środowisko wykonawcze systemu Windows i elementów członkowskich, które nie są częścią .NET Framework. W szczególności komunikaty o wyjątkach z rozszerzeń składników visual C++ (C++/CX) są teraz propagowane z powrotem do obiektów .NET FrameworkException.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Właściwość Message jest zastępowana w klasach, które wymagają kontroli nad zawartością lub formatem komunikatu. Kod aplikacji zwykle uzyskuje dostęp do tej właściwości, gdy musi wyświetlać informacje o wyjątku, który został przechwycony.

Komunikat o błędzie powinien być zlokalizowany.

Dotyczy