NumberFormatInfo.GetFormat(Type) Metoda

Definicja

Pobiera obiekt określonego typu, który zapewnia usługę formatowania liczb.

public:
 virtual System::Object ^ GetFormat(Type ^ formatType);
public object GetFormat (Type formatType);
public object? GetFormat (Type? formatType);
abstract member GetFormat : Type -> obj
override this.GetFormat : Type -> obj
Public Function GetFormat (formatType As Type) As Object

Parametry

formatType
Type

Dla Type wymaganej usługi formatowania.

Zwraca

Object

Bieżący , jeśli jest taki sam jak NumberFormatInfo formatType typ bieżącego ; w przeciwnym razie NumberFormatInfo . null

Implementuje

Uwagi

Metody Format(String, IFormatProvider) obsługiwane przez podstawowe typy danych wywołują tę metodę, gdy bieżący jest przekazywany jako NumberFormatInfo IFormatProvider parametr. Ta metoda implementuje IFormatProvider.GetFormat metodę .

Dotyczy

Zobacz też