NumberFormatInfo.NaNSymbol Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg reprezentujący wartość NAN IEEE (a nie liczbę).

public:
 property System::String ^ NaNSymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string NaNSymbol { get; set; }
member this.NaNSymbol : string with get, set
Public Property NaNSymbol As String

Wartość właściwości

Ciąg reprezentujący wartość NAN IEEE (a nie liczbę). Wartość domyślna to InvariantInfo "NaN".

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na null.

Właściwość jest ustawiana, a NumberFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat wartości NaN, zobacz Double lub Single.

Dotyczy

Zobacz też