NumberFormatInfo.PositiveInfinitySymbol Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg reprezentujący nieskończoność dodatnią.

public:
 property System::String ^ PositiveInfinitySymbol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string PositiveInfinitySymbol { get; set; }
member this.PositiveInfinitySymbol : string with get, set
Public Property PositiveInfinitySymbol As String

Wartość właściwości

String

Ciąg reprezentujący nieskończoność dodatnią. Wartość domyślna InvariantInfo to "Nieskończoność".

Wyjątki

Właściwość jest ustawiana na null wartość .

Właściwość jest ustawiana, a NumberFormatInfo obiekt jest tylko do odczytu.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat nieskończoności dodatniej, zobacz Double lub Single .

Dotyczy

Zobacz też