IConvertible.GetTypeCode Metoda

Definicja

Zwraca wartość TypeCode dla tego wystąpienia.

public:
 TypeCode GetTypeCode();
public TypeCode GetTypeCode ();
abstract member GetTypeCode : unit -> TypeCode
Public Function GetTypeCode () As TypeCode

Zwraca

TypeCode

Wyliczonej stałej, która jest TypeCode typem klasy lub wartości implementujące ten interfejs.

Dotyczy