IConvertible.ToBoolean(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną wartość logiczną przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

public:
 bool ToBoolean(IFormatProvider ^ provider);
public bool ToBoolean (IFormatProvider provider);
public bool ToBoolean (IFormatProvider? provider);
abstract member ToBoolean : IFormatProvider -> bool
Public Function ToBoolean (provider As IFormatProvider) As Boolean

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementacja interfejsu dostarczająca IFormatProvider informacje o formatowaniu specyficznym dla kultury.

Zwraca

Boolean

Wartość logiczna równoważna wartościom tego wystąpienia.

Dotyczy