IConvertible.ToByte(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną 8-bitową liczbę całkowitą bez znaku przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

public:
 System::Byte ToByte(IFormatProvider ^ provider);
public byte ToByte (IFormatProvider provider);
public byte ToByte (IFormatProvider? provider);
abstract member ToByte : IFormatProvider -> byte
Public Function ToByte (provider As IFormatProvider) As Byte

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementacja interfejsu dostarczająca IFormatProvider informacje o formatowaniu specyficznym dla kultury.

Zwraca

Byte

8-bitowa liczba całkowita bez znaku równoważna wartości tego wystąpienia.

Dotyczy