IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na odpowiednik DateTime przy użyciu określonych informacji formatowania specyficznych dla kultury.

public:
 DateTime ToDateTime(IFormatProvider ^ provider);
public DateTime ToDateTime (IFormatProvider provider);
public DateTime ToDateTime (IFormatProvider? provider);
abstract member ToDateTime : IFormatProvider -> DateTime
Public Function ToDateTime (provider As IFormatProvider) As DateTime

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementacja interfejsu dostarczająca IFormatProvider informacje o formatowaniu specyficznym dla kultury.

Zwraca

DateTime

Wystąpienie DateTime równoważne wartości tego wystąpienia.

Dotyczy