IConvertible.ToDouble(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną liczbę zmiennoprzecinkową o podwójnej precyzji przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

public:
 double ToDouble(IFormatProvider ^ provider);
public double ToDouble (IFormatProvider provider);
public double ToDouble (IFormatProvider? provider);
abstract member ToDouble : IFormatProvider -> double
Public Function ToDouble (provider As IFormatProvider) As Double

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementacja interfejsu dostarczająca IFormatProvider informacje o formatowaniu specyficznym dla kultury.

Zwraca

Double

Liczba zmiennoprzecinkowa o podwójnej precyzji równoważna wartości tego wystąpienia.

Dotyczy