IConvertible.ToInt64(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną 64-bitową liczbę całkowitą ze znakiem przy użyciu określonych informacji formatowania specyficznych dla kultury.

public:
 long ToInt64(IFormatProvider ^ provider);
public long ToInt64 (IFormatProvider provider);
public long ToInt64 (IFormatProvider? provider);
abstract member ToInt64 : IFormatProvider -> int64
Public Function ToInt64 (provider As IFormatProvider) As Long

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementacja interfejsu dostarczająca IFormatProvider informacje o formatowaniu specyficznym dla kultury.

Zwraca

Int64

64-bitowa liczba całkowita ze znakiem równoważna wartości tego wystąpienia.

Dotyczy