IConvertible.ToSByte(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na równoważną liczbę całkowitą ze znakiem 8-bitowym przy użyciu określonych informacji o formatowaniu specyficznym dla kultury.

public:
 System::SByte ToSByte(IFormatProvider ^ provider);
public sbyte ToSByte (IFormatProvider provider);
public sbyte ToSByte (IFormatProvider? provider);
abstract member ToSByte : IFormatProvider -> sbyte
Public Function ToSByte (provider As IFormatProvider) As SByte

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementacja interfejsu dostarczająca IFormatProvider informacje o formatowaniu specyficznym dla kultury.

Zwraca

SByte

8-bitowa liczba całkowita ze znakiem równoważna wartości tego wystąpienia.

Dotyczy