IConvertible.ToString(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na odpowiednik String przy użyciu określonych informacji formatowania specyficznych dla kultury.

public:
 System::String ^ ToString(IFormatProvider ^ provider);
public string ToString (IFormatProvider provider);
public string ToString (IFormatProvider? provider);
abstract member ToString : IFormatProvider -> string
Public Function ToString (provider As IFormatProvider) As String

Parametry

provider
IFormatProvider

Implementacja interfejsu dostarczająca IFormatProvider informacje o formatowaniu specyficznym dla kultury.

Zwraca

String

Wystąpienie String równoważne wartości tego wystąpienia.

Dotyczy