IConvertible.ToType(Type, IFormatProvider) Metoda

Definicja

Konwertuje wartość tego wystąpienia na określoną Object Type wartość, która ma równoważną wartość, przy użyciu określonych informacji formatowania specyficznych dla kultury.

public:
 System::Object ^ ToType(Type ^ conversionType, IFormatProvider ^ provider);
public object ToType (Type conversionType, IFormatProvider provider);
public object ToType (Type conversionType, IFormatProvider? provider);
abstract member ToType : Type * IFormatProvider -> obj
Public Function ToType (conversionType As Type, provider As IFormatProvider) As Object

Parametry

conversionType
Type

Wartość Type , do której jest konwertowana wartość tego wystąpienia.

provider
IFormatProvider

Implementacja interfejsu dostarczająca IFormatProvider informacje o formatowaniu specyficznym dla kultury.

Zwraca

Object

Wystąpienie Object typu conversionType , którego wartość jest równoważna wartości tego wystąpienia.

Dotyczy