Udostępnij za pośrednictwem


InvalidOperationException Klasa

Definicja

Wyjątek zgłaszany, gdy wywołanie metody jest nieprawidłowe dla bieżącego stanu obiektu.

public ref class InvalidOperationException : Exception
public ref class InvalidOperationException : SystemException
public class InvalidOperationException : Exception
public class InvalidOperationException : SystemException
[System.Serializable]
public class InvalidOperationException : SystemException
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class InvalidOperationException : SystemException
type InvalidOperationException = class
    inherit Exception
type InvalidOperationException = class
    inherit SystemException
[<System.Serializable>]
type InvalidOperationException = class
    inherit SystemException
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type InvalidOperationException = class
    inherit SystemException
Public Class InvalidOperationException
Inherits Exception
Public Class InvalidOperationException
Inherits SystemException
Dziedziczenie
InvalidOperationException
Dziedziczenie
InvalidOperationException
Pochodne
Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego interfejsu API, zobacz dodatkowe uwagi dotyczące interfejsu API dla invalidOperationException.

Konstruktory

InvalidOperationException()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InvalidOperationException.

InvalidOperationException(SerializationInfo, StreamingContext)
Przestarzałe.

Inicjuje nowe wystąpienie klasy InvalidOperationException z zserializowanymi danymi.

InvalidOperationException(String)

Inicjuje InvalidOperationException nowe wystąpienie klasy z określonym komunikatem o błędzie.

InvalidOperationException(String, Exception)

Inicjuje nowe wystąpienie InvalidOperationException klasy z określonym komunikatem o błędzie i odwołaniem do wyjątku wewnętrznego, który jest przyczyną tego wyjątku.

Właściwości

Data

Pobiera kolekcję par klucz/wartość, które zapewniają dodatkowe informacje zdefiniowane przez użytkownika dotyczące wyjątku.

(Odziedziczone po Exception)
HelpLink

Pobiera lub ustawia link do pliku pomocy skojarzonego z tym wyjątkiem.

(Odziedziczone po Exception)
HResult

Pobiera lub ustawia HRESULT, zakodowaną wartość liczbową przypisaną do określonego wyjątku.

(Odziedziczone po Exception)
InnerException

Exception Pobiera wystąpienie, które spowodowało bieżący wyjątek.

(Odziedziczone po Exception)
Message

Pobiera komunikat opisujący bieżący wyjątek.

(Odziedziczone po Exception)
Source

Pobiera lub ustawia nazwę aplikacji lub obiektu, który powoduje błąd.

(Odziedziczone po Exception)
StackTrace

Pobiera reprezentację ciągu natychmiastowych ramek na stosie wywołań.

(Odziedziczone po Exception)
TargetSite

Pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.

(Odziedziczone po Exception)

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
GetBaseException()

Po przesłonięciu w klasie pochodnej funkcja zwraca Exception główną przyczynę co najmniej jednego kolejnego wyjątku.

(Odziedziczone po Exception)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)
Przestarzałe.

Po zastąpieniu w klasie pochodnej ustawia SerializationInfo element z informacjami o wyjątku.

(Odziedziczone po Exception)
GetType()

Pobiera typ środowiska uruchomieniowego bieżącego wystąpienia.

(Odziedziczone po Exception)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Tworzy i zwraca reprezentację ciągu bieżącego wyjątku.

(Odziedziczone po Exception)

Zdarzenia

SerializeObjectState
Przestarzałe.

Występuje, gdy wyjątek jest serializowany w celu utworzenia obiektu stanu wyjątku, który zawiera serializowane dane dotyczące wyjątku.

(Odziedziczone po Exception)

Dotyczy

Zobacz też