FileStream.Length Właściwość

Definicja

Pobiera długość w bajtach strumienia.

public:
 virtual property long Length { long get(); };
public override long Length { get; }
member this.Length : int64
Public Overrides ReadOnly Property Length As Long

Wartość właściwości

Int64

Długa wartość reprezentująca długość strumienia w bajtach.

Wyjątki

CanSeek dla tego strumienia to false.

Wystąpił błąd we/wy, taki jak zamknięty plik.

Przykłady

W poniższym przykładzie użyto Length właściwości i Position , aby sprawdzić stan zakończenia pliku.

if ( s->Length == s->Position )
{
   Console::WriteLine( "End of file has been reached." );
}
if( s.Length==s.Position )
{
   Console.WriteLine("End of file has been reached.");
}
If s.Length = s.Position Then
    Console.WriteLine("End of file has been reached.")
End If

Uwagi

Aby uzyskać listę typowych operacji dotyczących plików i katalogów, zobacz Typowe zadania we/wy.

Dotyczy

Zobacz też