Stream.ReadByte Metoda

Definicja

Odczytuje bajt ze strumienia i przesuwa pozycję w strumieniu o jeden bajt lub zwraca wartość -1, jeśli na końcu strumienia.

public:
 virtual int ReadByte();
public virtual int ReadByte ();
abstract member ReadByte : unit -> int
override this.ReadByte : unit -> int
Public Overridable Function ReadByte () As Integer

Zwraca

Int32

Rzutowanie bez znaku bajtu Int32na , lub -1, jeśli na końcu strumienia.

Wyjątki

Strumień nie obsługuje odczytu.

Metody zostały wywołane po zamknięciu strumienia.

Uwagi

Użyj właściwości , CanRead aby określić, czy bieżące wystąpienie obsługuje odczyt.

Próby manipulowania strumieniem po zamknięciu strumienia mogą zgłosić błąd ObjectDisposedException.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Domyślna implementacja polecenia Stream tworzy nową tablicę jedno bajtową, a następnie wywołuje metodę Read(Byte[], Int32, Int32). Chociaż jest to formalnie poprawne, jest nieefektywne. Każdy strumień z buforem wewnętrznym powinien zastąpić tę metodę i zapewnić znacznie wydajniejszą wersję, która odczytuje bufor bezpośrednio, unikając dodatkowej alokacji tablicy w każdym wywołaniu.

Dotyczy

Zobacz też