TextWriter.NewLine Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ciąg terminatora wiersza używany przez bieżący TextWriterelement .

public:
 virtual property System::String ^ NewLine { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public virtual string NewLine { get; set; }
member this.NewLine : string with get, set
Public Overridable Property NewLine As String

Wartość właściwości

String

Ciąg terminatora wiersza dla bieżącego TextWriterelementu .

Uwagi

Domyślny ciąg terminatora wiersza to znak powrotu karetki, po którym następuje źródło wiersza ("\r\n").

Ciąg terminatora wiersza jest zapisywany w strumieniu tekstowym za każdym razem, gdy jest wywoływana WriteLine jedna z metod. Aby tekst napisany przez TextWriter element był czytelny przez TextReaderelement , jako ciągi terminatora należy użyć tylko ciągu "\n" lub "\r\n". Jeśli NewLine jest ustawiona wartość null, zamiast tego jest używany domyślny znak nowego wiersza.

Aby uzyskać listę typowych zadań we/wy, zobacz Typowe zadania we/wy.

Dotyczy

Zobacz też