Udostępnij za pośrednictwem


Enumerable.AggregateBy Metoda

Definicja

Przeciążenia

AggregateBy<TSource,TKey,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>, Func<TKey,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, IEqualityComparer<TKey>)
AggregateBy<TSource,TKey,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, IEqualityComparer<TKey>)

AggregateBy<TSource,TKey,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>, Func<TKey,TAccumulate>, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, IEqualityComparer<TKey>)

Źródło:
AggregateBy.cs
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TAccumulate>> AggregateBy<TSource,TKey,TAccumulate> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TKey> keySelector, Func<TKey,TAccumulate> seedSelector, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate> func, System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TKey>? keyComparer = default);
static member AggregateBy : seq<'Source> * Func<'Source, 'Key> * Func<'Key, 'Accumulate> * Func<'Accumulate, 'Source, 'Accumulate> * System.Collections.Generic.IEqualityComparer<'Key> -> seq<System.Collections.Generic.KeyValuePair<'Key, 'Accumulate>>
<Extension()>
Public Function AggregateBy(Of TSource, TKey, TAccumulate) (source As IEnumerable(Of TSource), keySelector As Func(Of TSource, TKey), seedSelector As Func(Of TKey, TAccumulate), func As Func(Of TAccumulate, TSource, TAccumulate), Optional keyComparer As IEqualityComparer(Of TKey) = Nothing) As IEnumerable(Of KeyValuePair(Of TKey, TAccumulate))

Parametry typu

TSource
TKey
TAccumulate

Parametry

source
IEnumerable<TSource>
keySelector
Func<TSource,TKey>
seedSelector
Func<TKey,TAccumulate>
func
Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>
keyComparer
IEqualityComparer<TKey>

Zwraca

IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TAccumulate>>

Dotyczy

AggregateBy<TSource,TKey,TAccumulate>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource, TKey>, TAccumulate, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>, IEqualityComparer<TKey>)

Źródło:
AggregateBy.cs
public static System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Collections.Generic.KeyValuePair<TKey,TAccumulate>> AggregateBy<TSource,TKey,TAccumulate> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TKey> keySelector, TAccumulate seed, Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate> func, System.Collections.Generic.IEqualityComparer<TKey>? keyComparer = default);
static member AggregateBy : seq<'Source> * Func<'Source, 'Key> * 'Accumulate * Func<'Accumulate, 'Source, 'Accumulate> * System.Collections.Generic.IEqualityComparer<'Key> -> seq<System.Collections.Generic.KeyValuePair<'Key, 'Accumulate>>
<Extension()>
Public Function AggregateBy(Of TSource, TKey, TAccumulate) (source As IEnumerable(Of TSource), keySelector As Func(Of TSource, TKey), seed As TAccumulate, func As Func(Of TAccumulate, TSource, TAccumulate), Optional keyComparer As IEqualityComparer(Of TKey) = Nothing) As IEnumerable(Of KeyValuePair(Of TKey, TAccumulate))

Parametry typu

TSource
TKey
TAccumulate

Parametry

source
IEnumerable<TSource>
keySelector
Func<TSource,TKey>
seed
TAccumulate
func
Func<TAccumulate,TSource,TAccumulate>
keyComparer
IEqualityComparer<TKey>

Zwraca

IEnumerable<KeyValuePair<TKey,TAccumulate>>

Dotyczy