MidpointRounding Wyliczenie

Definicja

Określa strategię używaną przez metody zaokrąglania matematycznego do zaokrąglania liczby.

public enum class MidpointRounding
public enum MidpointRounding
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public enum MidpointRounding
type MidpointRounding = 
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type MidpointRounding = 
Public Enum MidpointRounding
Dziedziczenie
MidpointRounding
Atrybuty

Pola

AwayFromZero 1

Strategia zaokrąglania do najbliższej liczby, a gdy liczba jest w połowie między dwiema innymi, jest zaokrąglona w kierunku najbliższej liczby, która jest od zera.

ToEven 0

Strategia zaokrąglania do najbliższej liczby, a gdy liczba jest w połowie między dwiema innymi, jest zaokrąglona w kierunku najbliższej liczby parzysta.

ToNegativeInfinity 3

Strategia zaokrąglania skierowanego w dół, z wynikiem najbliżej i nie większe niż nieskończonie precyzyjny wynik.

ToPositiveInfinity 4

Strategia zaokrąglania skierowanego w górę, z wynikiem najbliżej i nie mniej niż nieskończonie precyzyjny wynik.

ToZero 2

Strategia ukierunkowana zaokrąglania w kierunku zera, z wynikiem najbliżej i nie większej wielkości niż nieskończonie precyzyjny wynik.

Przykłady

W poniższym przykładzie pokazano metodę Math.Round w połączeniu z wyliczeniem MidpointRounding :

decimal result;

// Round a positive value using different strategies.
// The precision of the result is 1 decimal place.

result = Math.Round(3.45m, 1, MidpointRounding.ToEven);
Console.WriteLine($"{result} = Math.Round({3.45m}, 1, MidpointRounding.ToEven)");
result = Math.Round(3.45m, 1, MidpointRounding.AwayFromZero);
Console.WriteLine($"{result} = Math.Round({3.45m}, 1, MidpointRounding.AwayFromZero)");
result = Math.Round(3.47m, 1, MidpointRounding.ToZero);
Console.WriteLine($"{result} = Math.Round({3.47m}, 1, MidpointRounding.ToZero)\n");

// Round a negative value using different strategies.
// The precision of the result is 1 decimal place.

result = Math.Round(-3.45m, 1, MidpointRounding.ToEven);
Console.WriteLine($"{result} = Math.Round({-3.45m}, 1, MidpointRounding.ToEven)");
result = Math.Round(-3.45m, 1, MidpointRounding.AwayFromZero);
Console.WriteLine($"{result} = Math.Round({-3.45m}, 1, MidpointRounding.AwayFromZero)");
result = Math.Round(-3.47m, 1, MidpointRounding.ToZero);
Console.WriteLine($"{result} = Math.Round({-3.47m}, 1, MidpointRounding.ToZero)\n");

/*
This code example produces the following results:

3.4 = Math.Round(3.45, 1, MidpointRounding.ToEven)
3.5 = Math.Round(3.45, 1, MidpointRounding.AwayFromZero)
3.4 = Math.Round(3.47, 1, MidpointRounding.ToZero)

-3.4 = Math.Round(-3.45, 1, MidpointRounding.ToEven)
-3.5 = Math.Round(-3.45, 1, MidpointRounding.AwayFromZero)
-3.4 = Math.Round(-3.47, 1, MidpointRounding.ToZero)
*/
Dim result As Decimal = 0D
Dim posValue As Decimal = 3.45D
Dim negValue As Decimal = -3.45D

' Round a positive value using different strategies.
' The precision of the result is 1 decimal place.
result = Math.Round(posValue, 1, MidpointRounding.ToEven)
Console.WriteLine("{0,4} = Math.Round({1,5}, 1, MidpointRounding.ToEven)",
          result, posValue)
result = Math.Round(posValue, 1, MidpointRounding.AwayFromZero)
Console.WriteLine("{0,4} = Math.Round({1,5}, 1, MidpointRounding.AwayFromZero)",
          result, posValue)
result = Math.Round(posValue, 1, MidpointRounding.ToZero)
Console.WriteLine("{0,4} = Math.Round({1,5}, 1, MidpointRounding.ToZero)",
          result, posValue)
Console.WriteLine()

' Round a negative value using different strategies.
' The precision of the result is 1 decimal place.
result = Math.Round(negValue, 1, MidpointRounding.ToEven)
Console.WriteLine("{0,4} = Math.Round({1,5}, 1, MidpointRounding.ToEven)",
          result, negValue)
result = Math.Round(negValue, 1, MidpointRounding.AwayFromZero)
Console.WriteLine("{0,4} = Math.Round({1,5}, 1, MidpointRounding.AwayFromZero)",
          result, negValue)
result = Math.Round(negValue, 1, MidpointRounding.ToZero)
Console.WriteLine("{0,4} = Math.Round({1,5}, 1, MidpointRounding.ToZero)",
          result, negValue)
Console.WriteLine()

'This code example produces the following results:
'
'    3.4 = Math.Round(3.45, 1, MidpointRounding.ToEven)
'    3.5 = Math.Round(3.45, 1, MidpointRounding.AwayFromZero)
'    3.4 = Math.Round(3.45, 1, MidpointRounding.ToZero)
'
'    -3.4 = Math.Round(-3.45, 1, MidpointRounding.ToEven)
'    -3.5 = Math.Round(-3.45, 1, MidpointRounding.AwayFromZero)
'    -3.4 = Math.Round(-3.45, 1, MidpointRounding.ToZero)
'

Uwagi

Użyj MidpointRounding z odpowiednimi przeciążeniami Math.Roundelementów , MathF.Roundi Decimal.Round w celu zapewnienia większej kontroli nad procesem zaokrąglania.

Istnieją dwie ogólne strategie zaokrąglania, zaokrąglone do najbliższego i bezpośredniego zaokrąglania, a każde pole wyliczania bierze udział w dokładnie jednej z tych strategii.

Zaokrąglaj do najbliższej

Pola:

Operacja zaokrąglana do najbliższej przyjmuje oryginalną liczbę z niejawną lub określoną precyzją; sprawdza następną cyfrę, która jest w tej precyzji plus jedna; metoda i zwraca najbliższą liczbę z taką samą dokładnością jak oryginalna liczba. W przypadku liczb dodatnich, jeśli następna cyfra wynosi od 0 do 4, najbliższa liczba jest w kierunku nieskończoności ujemnej. Jeśli następna cyfra wynosi od 6 do 9, najbliższa liczba jest w kierunku nieskończoności dodatniej. W przypadku liczb ujemnych, jeśli następna cyfra wynosi od 0 do 4, najbliższa liczba jest w kierunku nieskończoności dodatniej. Jeśli następna cyfra wynosi od 6 do 9, najbliższa liczba jest w kierunku nieskończoności ujemnej.

Jeśli następna cyfra wynosi od 0 do 4 lub 6 do 9, MidpointRounding.AwayFromZeroMidpointRounding.ToEven i nie ma wpływu na wynik operacji zaokrąglania. Jeśli jednak następna cyfra to 5, czyli punkt środkowy między dwoma możliwymi wynikami, a wszystkie pozostałe cyfry są zerowe lub nie ma żadnych pozostałych cyfr, najbliższa liczba jest niejednoznaczna. W takim przypadku tryby MidpointRounding zaokrąglone do najbliższego umożliwiają określenie, czy operacja zaokrąglania zwraca najbliższą liczbę z dala od zera, czy najbliższą liczbę parzystą.

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki zaokrąglania niektórych liczb ujemnych i dodatnich w połączeniu z trybami zaokrąglanymi do najbliższych. Precyzja używana do zaokrąglania liczb jest równa zero, co oznacza, że liczba po przecinku dziesiętnego wpływa na operację zaokrąglania. Na przykład dla liczby -2,5 cyfra po przecinku dziesiętnym wynosi 5. Ponieważ ta cyfra jest punktem środkowym MidpointRounding , można użyć wartości, aby określić wynik zaokrąglania. Jeśli AwayFromZero określono wartość , zwracana jest wartość -3, ponieważ jest to najbliższa liczba z dala od zera z dokładnością do zera. Jeśli ToEven określono wartość , zwracana jest wartość -2, ponieważ jest to najbliższa liczba parzysta z dokładnością do zera.

Oryginalna liczba AwayFromZero ToEven
3,5 4 4
2,8 3 3
2.5 3 2
2.1 2 2
-2.1 -2 -2
-2.5 –3 -2
-2.8 –3 –3
-3.5 -4 -4

Zaokrąglanie skierowane

Pola:

Operacja zaokrąglania skierowanego przyjmuje oryginalną liczbę z niejawną lub określoną precyzją i zwraca następną najbliższą liczbę w określonym kierunku z taką samą dokładnością jak liczba oryginalna. Tryby kierowane w MidpointRounding kontrolce, w kierunku której jest wykonywana wstępnie zdefiniowana liczba zaokrąglania.

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki zaokrąglania niektórych liczb ujemnych i dodatnich w połączeniu z trybami zaokrąglania skierowanego. Precyzja używana do zaokrąglania liczb wynosi zero, co oznacza, że na liczbę przed przecink dziesiętny ma wpływ operacja zaokrąglania.

Oryginalna liczba ToNegativeInfinity ToPositiveInfinity ToZero
3,5 3 4 3
2,8 2 3 2
2.5 2 3 2
2.1 2 3 2
-2.1 –3 -2 -2
-2.5 –3 -2 -2
-2.8 –3 -2 -2
-3.5 -4 –3 –3

Dotyczy