Udostępnij za pośrednictwem


MulticastDelegate.Equals(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy ten delegat multiemisji i określony obiekt są równe.

public:
 override bool Equals(System::Object ^ obj);
public override sealed bool Equals (object obj);
public override sealed bool Equals (object? obj);
override this.Equals : obj -> bool
Public Overrides NotOverridable Function Equals (obj As Object) As Boolean

Parametry

obj
Object

Obiekt, który ma zostać porównany z tym wystąpieniem.

Zwraca

truejeśli obj i to wystąpienie ma te same listy wywołań; w przeciwnym razie . false

Wyjątki

Nie można utworzyć wystąpienia klasy abstrakcyjnej lub ten element członkowski został wywołany z mechanizmem późnego powiązania.

Uwagi

Dwa delegaty są równe, jeśli nie null są i są dokładnie tego samego typu, ich listy wywołań zawierają taką samą liczbę elementów, a każdy element na liście wywołań pierwszego delegata jest równy odpowiedniemu elementowi na liście wywołań drugiego delegata.

Dwa elementy listy wywołań są równe, jeśli wywołują tę samą metodę wystąpienia w tym samym wystąpieniu docelowym lub wywołują tę samą metodę statyczną.

Dotyczy