SocketsHttpHandler.PooledConnectionLifetime Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia, jak długo połączenie może znajdować się w puli, które ma być uznawane za wielokrotnego użytku.

public:
 property TimeSpan PooledConnectionLifetime { TimeSpan get(); void set(TimeSpan value); };
public TimeSpan PooledConnectionLifetime { get; set; }
member this.PooledConnectionLifetime : TimeSpan with get, set
Public Property PooledConnectionLifetime As TimeSpan

Wartość właściwości

Maksymalny czas połączenia, który ma znajdować się w puli. Wartość domyślna dla tej właściwości to InfiniteTimeSpan.

Wyjątki

Określona wartość jest mniejsza niż Zero lub jest równa InfiniteTimeSpan.

Uwagi

Ta właściwość definiuje maksymalny okres istnienia połączenia w puli, śledząc jego wiek od momentu nawiązania połączenia, niezależnie od tego, ile czasu spędził w stanie bezczynności lub aktywności. Połączenia nie są rozbijane, gdy aktywnie są używane do obsługi żądań. Ten okres istnienia jest przydatny w celu umożliwienia okresowego ponownego publikowania połączeń w celu lepszego odzwierciedlenia zmian w systemie DNS lub innych zmianach sieci.

Jeśli punkt końcowy połączenia nie jest nazwą domeny, ale adresem IP, może to być InfiniteTimeSpanwartość .

Dotyczy