MemberInfo.CustomAttributes Właściwość

Definicja

Pobiera kolekcję zawierającą atrybuty niestandardowe tego elementu członkowskiego.

public:
 virtual property System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Reflection::CustomAttributeData ^> ^ CustomAttributes { System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Reflection::CustomAttributeData ^> ^ get(); };
public virtual System.Collections.Generic.IEnumerable<System.Reflection.CustomAttributeData> CustomAttributes { get; }
member this.CustomAttributes : seq<System.Reflection.CustomAttributeData>
Public Overridable ReadOnly Property CustomAttributes As IEnumerable(Of CustomAttributeData)

Wartość właściwości

Kolekcja zawierająca atrybuty niestandardowe tego członka.

Dotyczy