MemberInfo.GetHashCode Metoda

Definicja

Zwraca wartość skrótu dla tego wystąpienia.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Kod skrótu 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem.

Implementuje

Dotyczy