MemberInfo.IsCollectible Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ten MemberInfo obiekt jest częścią zestawu przechowywanego w kolekcji .AssemblyLoadContext

public:
 virtual property bool IsCollectible { bool get(); };
public virtual bool IsCollectible { get; }
member this.IsCollectible : bool
Public Overridable ReadOnly Property IsCollectible As Boolean

Wartość właściwości

true jeśli element MemberInfo jest częścią zestawu przechowywanego w kontekście ładowania zestawu zbieralnego; w przeciwnym razie false.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz How to use and debug assembly unloadability in .NET Core (Jak używać i debugować możliwość zwalniania zestawów na platformie .NET Core).

Dotyczy