EntityHandle.Kind Właściwość

Definicja

public:
 property System::Reflection::Metadata::HandleKind Kind { System::Reflection::Metadata::HandleKind get(); };
public System.Reflection.Metadata.HandleKind Kind { get; }
member this.Kind : System.Reflection.Metadata.HandleKind
Public ReadOnly Property Kind As HandleKind

Wartość właściwości

HandleKind

Dotyczy