RuntimeHelpers.GetHashCode(Object) Metoda

Definicja

Służy jako funkcja skrótu dla określonego obiektu i jest odpowiednia do użycia w algorytmach i strukturach danych, które używają kodów skrótów, takich jak tabela skrótów.

public:
 static int GetHashCode(System::Object ^ o);
public static int GetHashCode (object o);
public static int GetHashCode (object? o);
static member GetHashCode : obj -> int
Public Shared Function GetHashCode (o As Object) As Integer

Parametry

o
Object

Obiekt, dla który ma pobrać kod skrótu.

Zwraca

Kod skrótu obiektu zidentyfikowanego przez o parametr .

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego interfejsu API, zobacz Dodatkowe uwagi dotyczące interfejsu API dla środowiska RuntimeHelpers.GetHashCode.

Dotyczy

Zobacz też