_Exception.TargetSite Właściwość

Definicja

Zapewnia obiekty COM z dostępem niezależnym od wersji do TargetSite właściwości.

public:
 property System::Reflection::MethodBase ^ TargetSite { System::Reflection::MethodBase ^ get(); };
public System.Reflection.MethodBase TargetSite { get; }
member this.TargetSite : System.Reflection.MethodBase
Public ReadOnly Property TargetSite As MethodBase

Wartość właściwości

MethodBase

MethodBase Obiekt, który rzucił bieżący wyjątek.

Uwagi

Ta metoda służy do uzyskiwania dostępu do klas zarządzanych z niezarządzanego kodu i nie powinna być wywoływana z kodu zarządzanego.

Właściwość Exception.TargetSite pobiera metodę, która zgłasza bieżący wyjątek.

Dotyczy

Zobacz też