ComVisibleAttribute.Value Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy typ COM jest widoczny.

public:
 property bool Value { bool get(); };
public bool Value { get; }
member this.Value : bool
Public ReadOnly Property Value As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true jeśli typ jest widoczny; w przeciwnym razie , false. Wartość domyślna to true.

Dotyczy