ContractNamespaceAttribute(String) Konstruktor

Definicja

Inicjuje ContractNamespaceAttribute nowe wystąpienie klasy przy użyciu podanej przestrzeni nazw.

public:
 ContractNamespaceAttribute(System::String ^ contractNamespace);
public ContractNamespaceAttribute (string contractNamespace);
new System.Runtime.Serialization.ContractNamespaceAttribute : string -> System.Runtime.Serialization.ContractNamespaceAttribute
Public Sub New (contractNamespace As String)

Parametry

contractNamespace
String

Przestrzeń nazw kontraktu.

Dotyczy