ContractNamespaceAttribute.ClrNamespace Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia przestrzeń nazw CLR typu kontraktu danych.

public:
 property System::String ^ ClrNamespace { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string ClrNamespace { get; set; }
public string? ClrNamespace { get; set; }
member this.ClrNamespace : string with get, set
Public Property ClrNamespace As String

Wartość właściwości

Przestrzeń nazw CLR-legal typu.

Dotyczy