String.IsNullOrEmpty(String) Metoda

Definicja

Wskazuje, czy określony ciąg jest, null czy jest pustym ciągiem ("").

public:
 static bool IsNullOrEmpty(System::String ^ value);
public static bool IsNullOrEmpty (string value);
public static bool IsNullOrEmpty (string? value);
static member IsNullOrEmpty : string -> bool
Public Shared Function IsNullOrEmpty (value As String) As Boolean

Parametry

value
String

Ciąg do przetestowania.

Zwraca

Boolean

true jeśli parametr value ma wartość lub jest null pustym ciągiem (""); w przeciwnym razie false .

Przykłady

Poniższy przykład sprawdza trzy ciągi i określa, czy każdy ciąg ma wartość, jest pustym ciągiem, czy jest null ciągiem .

using namespace System;
String^ Test( String^ s )
{
  if (String::IsNullOrEmpty(s))
   return "is null or empty";
  else
   return String::Format( "(\"{0}\") is neither null nor empty", s );
}

int main()
{
  String^ s1 = "abcd";
  String^ s2 = "";
  String^ s3 = nullptr;
  Console::WriteLine( "String s1 {0}.", Test( s1 ) );
  Console::WriteLine( "String s2 {0}.", Test( s2 ) );
  Console::WriteLine( "String s3 {0}.", Test( s3 ) );
}
// The example displays the following output:
//    String s1 ("abcd") is neither null nor empty.
//    String s2 is null or empty.
//    String s3 is null or empty.
string s1 = "abcd";
string s2 = "";
string s3 = null;

Console.WriteLine("String s1 {0}.", Test(s1));
Console.WriteLine("String s2 {0}.", Test(s2));
Console.WriteLine("String s3 {0}.", Test(s3));

String Test(string s)
{
if (String.IsNullOrEmpty(s))
  return "is null or empty";
else
  return String.Format("(\"{0}\") is neither null nor empty", s);
}

// The example displays the following output:
//    String s1 ("abcd") is neither null nor empty.
//    String s2 is null or empty.
//    String s3 is null or empty.
Class Sample
  Public Shared Sub Main()
   Dim s1 As String = "abcd"
   Dim s2 As String = ""
   Dim s3 As String = Nothing
   
   Console.WriteLine("String s1 {0}.", Test(s1))
   Console.WriteLine("String s2 {0}.", Test(s2))
   Console.WriteLine("String s3 {0}.", Test(s3))
  End Sub
  
  Public Shared Function Test(s As String) As String
   If String.IsNullOrEmpty(s) Then
     Return "is null or empty"
   Else
     Return String.Format("(""{0}"") is neither null nor empty", s)
   End If
  End Function 
End Class 
' The example displays the following output:
'    String s1 ("abcd") is neither null nor empty.
'    String s2 is null or empty.
'    String s3 is null or empty.

Uwagi

IsNullOrEmpty jest wygodną metodą, która umożliwia jednoczesne przetestowanie, czy wartość to , czy String null jej wartość to String.Empty . Odpowiada to następującemu kodowi:

result = s == nullptr || s == String::Empty;
bool TestForNullOrEmpty(string s)
{
  bool result;
  result = s == null || s == string.Empty;
  return result;
}

string s1 = null;
string s2 = "";
Console.WriteLine(TestForNullOrEmpty(s1));
Console.WriteLine(TestForNullOrEmpty(s2));

// The example displays the following output:
//  True
//  True
result = s Is Nothing OrElse s = String.Empty

Możesz użyć metody , aby sprawdzić, czy ciąg jest ciągiem , jego wartością jest , czy składa się tylko ze IsNullOrWhiteSpace null znaków String.Empty odstępu.

Co to jest ciąg o wartości null?

Ciąg to , jeśli nie przypisano do niego wartości (w języku C++ i Visual Basic) lub jeśli jawnie przypisano do niego null wartość null . Mimo że funkcja formatowania złożonego może bezpiecznie obsłużyć ciąg o wartości null, jak pokazano w poniższym przykładzie, próba wywołania jednego z nich, jeśli jej elementy członkowskie zrzucą element NullReferenceException .

using namespace System;

void main()
{
  String^ s;
 
  Console::WriteLine("The value of the string is '{0}'", s);

  try {
   Console::WriteLine("String length is {0}", s->Length);
  }
  catch (NullReferenceException^ e) {
   Console::WriteLine(e->Message);
  }  
}
// The example displays the following output:
//   The value of the string is ''
//   Object reference not set to an instance of an object.
 String s = null;

 Console.WriteLine("The value of the string is '{0}'", s);

 try 
 {
   Console.WriteLine("String length is {0}", s.Length);
 }
 catch (NullReferenceException e) 
 {
   Console.WriteLine(e.Message);
 }

 // The example displays the following output:
 //   The value of the string is ''
 //   Object reference not set to an instance of an object.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim s As String

   Console.WriteLine("The value of the string is '{0}'", s)

   Try 
     Console.WriteLine("String length is {0}", s.Length)
   Catch e As NullReferenceException
     Console.WriteLine(e.Message)
   End Try  
  End Sub
End Module
' The example displays the following output:
'   The value of the string is ''
'   Object reference not set to an instance of an object.

Co to jest pusty ciąg?

Ciąg jest pusty, jeśli jest jawnie przypisany pusty ciąg ("") lub String.Empty . Pusty ciąg ma wartość Length 0. Poniższy przykład tworzy pusty ciąg i wyświetla jego wartość oraz jego długość.

String^ s = "";
Console::WriteLine("The length of '{0}' is {1}.", s, s->Length);
// The example displays the following output:
//    The length of '' is 0.
String s = "";
Console.WriteLine("The length of '{0}' is {1}.", s, s.Length);

// The example displays the following output:
//    The length of '' is 0.
Dim s As String = ""
Console.WriteLine("The length of '{0}' is {1}.", s, s.Length)
' The example displays the following output:
'    The length of '' is 0.

Dotyczy

Zobacz też