CancellationToken.None Właściwość

Definicja

Zwraca pustą CancellationToken wartość.

public:
 static property System::Threading::CancellationToken None { System::Threading::CancellationToken get(); };
public static System.Threading.CancellationToken None { get; }
static member None : System.Threading.CancellationToken
Public Shared ReadOnly Property None As CancellationToken

Wartość właściwości

CancellationToken

Pusty token anulowania.

Uwagi

Nie można anulować tokenu anulowania zwróconego przez tę właściwość; oznacza to, że jego CanBeCanceled właściwość to false.

Możesz również użyć instrukcji default(CancellationToken) języka C#, aby utworzyć pusty token anulowania.

Dwa puste tokeny anulowania są zawsze równe.

Dotyczy

Zobacz też