Udostępnij za pośrednictwem


RateLimiter.AcquireAsyncCore(Int32, CancellationToken) Metoda

Definicja

Metoda implementowania RateLimiter implementacji dla AcquireAsync(Int32, CancellationToken)programu .

protected abstract System.Threading.Tasks.ValueTask<System.Threading.RateLimiting.RateLimitLease> AcquireAsyncCore (int permitCount, System.Threading.CancellationToken cancellationToken);
abstract member AcquireAsyncCore : int * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.ValueTask<System.Threading.RateLimiting.RateLimitLease>
Protected MustOverride Function AcquireAsyncCore (permitCount As Integer, cancellationToken As CancellationToken) As ValueTask(Of RateLimitLease)

Parametry

permitCount
Int32

Liczba zezwoleń na próbę uzyskania.

cancellationToken
CancellationToken

Opcjonalny token umożliwiający anulowanie żądania w kolejce dla zezwoleń.

Zwraca

Zadanie, które kończy się po nabyciu żądanych zezwoleń lub odmowie żądanych zezwoleń.

Dotyczy