Udostępnij za pośrednictwem


RateLimiter.AttemptAcquire(Int32) Metoda

Definicja

Szybka synchroniczna próba uzyskania zezwoleń.

public System.Threading.RateLimiting.RateLimitLease AttemptAcquire (int permitCount = 1);
member this.AttemptAcquire : int -> System.Threading.RateLimiting.RateLimitLease
Public Function AttemptAcquire (Optional permitCount As Integer = 1) As RateLimitLease

Parametry

permitCount
Int32

Liczba zezwoleń na próbę uzyskania.

Zwraca

Pomyślna lub nieudana dzierżawa.

Wyjątki

Uwagi

Ustaw permitCount wartość 0, aby uzyskać, czy zezwolenia są wyczerpane.

Dotyczy