TaskCanceledException.Task Właściwość

Definicja

Pobiera zadanie skojarzone z tym wyjątkiem.

public:
 property System::Threading::Tasks::Task ^ Task { System::Threading::Tasks::Task ^ get(); };
public System.Threading.Tasks.Task Task { get; }
public System.Threading.Tasks.Task? Task { get; }
member this.Task : System.Threading.Tasks.Task
Public ReadOnly Property Task As Task

Wartość właściwości

Task

Odwołanie do elementu skojarzonego Task z tym wyjątkiem.

Uwagi

Nie można skojarzyć żadnego zadania z elementem TaskCanceledException, w takim przypadku ta właściwość zwróci wartość null.

Ta właściwość jest bezpieczna wątkowo i może być używana z wielu wątków jednocześnie.

Dotyczy

Zobacz też