ValueTuple.IStructuralComparable.CompareTo(Object, IComparer) Metoda

Definicja

Porównuje bieżące ValueTuple wystąpienie z określonym obiektem.

 virtual int System.Collections.IStructuralComparable.CompareTo(System::Object ^ other, System::Collections::IComparer ^ comparer) = System::Collections::IStructuralComparable::CompareTo;
int IStructuralComparable.CompareTo (object other, System.Collections.IComparer comparer);
abstract member System.Collections.IStructuralComparable.CompareTo : obj * System.Collections.IComparer -> int
override this.System.Collections.IStructuralComparable.CompareTo : obj * System.Collections.IComparer -> int
Function CompareTo (other As Object, comparer As IComparer) As Integer Implements IStructuralComparable.CompareTo

Parametry

other
Object

Obiekt do porównania z bieżącym wystąpieniem.

comparer
IComparer

Obiekt dostarczający niestandardowe reguły na potrzeby porównania. Ten parametr jest ignorowany.

Zwraca

Int32

Zwraca wartość 0, jeśli other jest wystąpieniem ValueTuple i 1, jeśli other wartość to null.

Implementuje

Wyjątki

other nie jest wystąpieniem ValueTuple .

Dotyczy