ValueTuple.IComparable.CompareTo(Object) Metoda

Definicja

Porównuje to ValueTuple wystąpienie z określonym obiektem i zwraca wskazanie ich wartości względnych.

 virtual int System.IComparable.CompareTo(System::Object ^ other) = IComparable::CompareTo;
int IComparable.CompareTo (object other);
abstract member System.IComparable.CompareTo : obj -> int
override this.System.IComparable.CompareTo : obj -> int
Function CompareTo (other As Object) As Integer Implements IComparable.CompareTo

Parametry

other
Object

Obiekt do porównania z bieżącym wystąpieniem.

Zwraca

Int32

0, jeśli other jest wystąpieniem ValueTuple ; w przeciwnym razie 1, jeśli other wartość to null.

Implementuje

Wyjątki

other nie jest wystąpieniem ValueTuple .

Dotyczy