Version.Major Właściwość

Definicja

Pobiera wartość składnika głównych numeru wersji dla bieżącego Version obiektu.

public:
 property int Major { int get(); };
public int Major { get; }
member this.Major : int
Public ReadOnly Property Major As Integer

Wartość właściwości

Int32

Główny numer wersji.

Uwagi

Jeśli na przykład numer wersji to 6.2, wersja główna to 6.

Dotyczy