Udostępnij za pośrednictwem


NegotiatedContentResult<T>.Content Właściwość

Definicja

Pobiera wartość zawartości do negocjowania i formatowania w treści jednostki.

public T Content { get; }
member this.Content : 'T
Public ReadOnly Property Content As T

Wartość właściwości

T

Dotyczy